Voer. Mand. Speeltje. Korting.rondsnuffelen

Wat is dierenwelzijn en wat doet de overheid hieraan?

Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van een dierenleven.

Een dier voelt zich het best in een omgeving waarin het zijn natuurlijk gedrag kan vertonen zonder stress, pijn of angst.

Met het ‘drieluik dieren’ zet de overheid zich in voor een verdere verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid. Het ‘drieluik dieren’ bestaat uit de Nota Dierenwelzijn, de Nationale Agenda Diergezondheid en het wetsvoorstel Wet Dieren.

Nota Dierenwelzijn

De omstandigheden waarin dieren worden gehouden verschillen per diersoort. De Nota Dierenwelzijn behandelt de aanscherping van de regels daarom per diergroep apart. Zoals je weet is er ook de keuring voor toekomstige baasjes van honden.

Diergroepen die onder andere voorkomen in de nota zijn landbouwdieren, huisdieren en circusdieren.

Landbouwdieren

Met de regeling voor het verdoofd castreren van biggen komt de Nota Dierenwelzijn de maatschappelijke wens tegemoet voor een verbod op onverdoofd castreren van varkens.

De regeling vervalt op 1 januari 2015. De partijen gaan ervan uit dat tegen die tijd de technologie zo ver is dat castratie niet meer nodig is.

Het voorgenomen beleid van een verbod op verrijkte kooien voor het houden van legkippen zal er voor zorgen dat huisvesting van kippen alleen toegestaan is binnen een kleinvolièresysteem. Dit is huisvesting van kippen in kleine groepen.

De streefdatum van inwerkingtreding is 1 januari 2012. Dit is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad. De ministerraad heeft ingestemd met het verbod. Het wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State gezonden.

Huisdieren

Met hulp van huisdierenbijsluiters kunt u bepalen wat de optimale verzorging is voor uw huisdier. De huisdierenbijsluiters geven per huisdier informatie over:

 • Gedrag
 • Gewenste huisvesting
 • Verzorging
 • Voeding
 • Ziekten en erfelijke aandoeningen
 • Risico’s bij het hanteren van het dier
 • Nodige ervaring
 • Inzicht in de kosten die het houden van het dier met zich meebrengt

Nationale Agenda Diergezondheid

In de Nationale Agenda Diergezondheid staat het beleid voor de komende jaren voor de diergezondheid:

De gezondheidszorg voor dieren wordt verbreed. Het gaat niet meer alleen om landbouwdieren, maar ook om huisdieren en hobbydieren.

Diergezondheid krijgt in zijn geheel aandacht. Doel is niet meer alleen het voorkomen van zeer besmettelijke ziekten.

Het bieden van maatwerk om aan de wensen en belangen van verschillende soorten dierhouders tegemoet te komen.

Wetsvoorstel Wet Dieren

In het wetsvoorstel Wet Dieren is een aantal wetten gebundeld om de bestaande regelgeving te vereenvoudigen, vernieuwen en verbeteren.

Het gaat om:

 • De GWWD
 • De Diergeneesmiddelenwet
 • De Wet op de dierenbescherming
 • De Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990
 • De Kaderwet diervoeders

De Tweede Kamer heeft op 15 december 2009 het wetsvoorstel Wet Dieren aangenomen. De streefdatum voor inwerkingtreding is midden 2011.