Voer. Mand. Speeltje. Korting.rondsnuffelen

Honden- en kattenbesluit

Op 1 januari 2002 trad het nieuwe Honden- en kattenbesluit (HKB) in werking.

Het HKB maakt deel uit van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD). De GWWD is in 1992 in werking getreden, terwijl de Tweede Kamer op 17 maart 1999 met het HKB instemde.

Het HKB vervangt het HKB '81 dat deel uitmaakte van de Wet op de dierenbescherming.

Misstanden bij de hondenhandel waren de belangrijkste aanleiding voor het nieuwe besluit. Ten opzichte van het oude HKB '81 zijn diverse onderdelen veranderd, waarbij het vooral om aanscherping van welzijnsnormen gaat.

Het HKB is van toepassing op:

 • pensions
 • asielen
 • fokkers (kennels en catteries)
 • crèches
 • tussenhandelaren
 • dierenspeciaalzaken die honden en katten verkopen

Voor wie geldt het nieuwe Honden en Kattenbesluit ?

Bedrijfsmatig is (net als overigens bij het HKB'81) als volgt gedefinieerd: het in zekere omvang en anders dan incidenteel uitoefenen van activiteiten, ook indien dat geschiedt zonder winstoogmerk.

Hieronder vallen in ieder geval de hierboven genoemde inrichtingen. Gezien de definitie kunnen ook activiteiten die worden verricht uit overwegingen van liefhebberij of dierenbescherming onder de werking van het HKB vallen.

Wat voor activiteiten

Het gaat hierbij om:

 1. de (ver)koop: het bedrijfsmatig verkopen, ten verkoop in voorraad hebben of afleveren van honden en katten
 2. de opvang: het bedrijfsmatig in bewaring nemen van honden en katten
 3. het fokken: het fokken van honden en katten met het oogmerk om de nakomelingen bedrijfsmatig te verkopen of af te leveren.

Het HKB is niet van toepassing op:

 • bedrijfsmatige verhuur van honden
 • hondentrimsalons
 • dierenartsenpraktijken
 • hondenuitlaatservices, waarbij uitsluitend sprake is van het uitlaten van honden

Controle

Om een indicatie te geven, hetgeen zeker van belang is bij controles, is in de toelichting van het besluit een richtsnoer gekozen:

Kopen, afleveren, in bewaring nemen

Er is sprake van bedrijfsmatige activiteit, indien per aaneengesloten periode van 12 maanden in totaal circa 20 honden of katten worden verkocht, afgeleverd of in bewaring genomen.

Fokken

Met betrekking tot het fokken, ten behoeve van verkoop of aflevering, gelden dezelfde aantallen.

Vertaald betekent dit dat van bedrijfsmatig fokken van honden sprake is indien er circa 4 nesten (circa 20 pups) binnen 12 maanden worden geproduceerd.

Als norm in het besluit is daarbij wel aangegeven dat honden binnen een periode van 12 maanden ten hoogste één nest mogen krijgen.

Van bedrijfsmatig fokken van katten is sprake indien binnen 12 maanden circa 6 nesten (circa 20 kittens) gefokt worden. Hier is als norm aangegeven dat katten binnen 12 maanden ten hoogste twee nesten mogen krijgen, terwijl dit binnen 24 maanden ten hoogste 3 nesten mag zijn.

Samengevat

Bedrijfsmatig kopen, bewaren, afleveren
Bedrijfsmatig fokken

Honden

circa 20 honden per jaar

circa 4 nesten per jaar

circa 20 pups per jaar

Katten

circa 20 katten per jaar

circa 6 nesten per jaar

circa 20 kittens per jaar

Interpretatie

Bij controles wordt primair het HKB zelf ter hand genomen worden. Het HKB zelf geeft geen getalsmatige scheidslijn tussen bedrijfsmatig en niet- bedrijfsmatig.

Van bedrijfsmatigheid is in HKB sprake als met een zekere regelmaat en anders dan incidenteel activiteiten worden uitgeoefend. Dit kan dus ook het geval zijn bij aantallen die lager zijn dan in de tabel aangegeven.

Hoe nu verder indien u bedrijfsmatig bent

Wanneer duidelijk geworden is dat u bedrijfsmatige activiteiten met honden en of katten verricht dan dient u zich aan te melden bij het Bureau I&R-HKB.

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft het Bureau I&R-HKB opdracht gegeven de registratie uit te voeren van bedrijven die aan bepalingen van het HKB moeten voldoen.

Na aanmelding ontvangt u van het Bureau I&R-HKB naast uw Uniek Bedrijfsnummer (UBN) verdere informatie over de wijze waarop u uw (dier)gegevens periodiek moet doorgeven.