Voer. Mand. Speeltje. Korting.rondsnuffelen

Verkeerszekere hond (VZH) / Begeleidingshond (BH)

Voor dit examen wordt slechts de kwalificatie GESLAAGD of AFGEWEZEN verstrekt, waarbij eventueel de in afdeling A behaalde punten vermeld kunnen worden.

De kandidaat is geslaagd wanneer hij voor afdeling A, het gehoorzaamheidsgedeelte, 70% van de te verkrijgen 60 punten behaalt en afdeling B, het praktische gedeelte, naar het oordeel van de AK, als voldoende beoordeeld wordt.

Aan de geslaagde honden wordt een diploma uitgereikt. Dit behaalde diploma is geen diploma in de zin van fok-, tentoonstellings- en aankeuringsreglement, zoals bedoeld in de FCI-reglementen. Voor het herhalen van dit examen is geen bepaalde termijn gesteld.

Het examen bestaat uit twee gedeelten:

Afdeling A: Gehoorzaamheidsoefeningen

Afdeling B: Het praktische gedeelte

Afdeling A: GEHOORZAAMHEIDSOEFENINGEN

  1. Volgen aan de lijn – 15 punten
  2. Vrij volgen – 15 punten
  3. Zit uit de beweging – 10 punten
  4. Afleggen met voorroepen – 10 punten
  5. Afliggen met afleiding – 10 punten

Maximaal te behalen: 60 punten.

Een hond die bij deze afdeling niet tenminste 42 punten behaalt wordt uitgesloten van verdere deelname aan het examen.

De HG meldt zich met zijn aan de halsketting aangelijnde hond bij de AK. De ketting mag niet op strop staan.

De hond moet bij het melden links naast de HG zitten en de HG meldt aan de AK zijn naam, de naam van de hond en het examen waarvoor hij opgaat.

Alle oefeningen vangen aan vanuit de basispositie en op aanwijzing van de AK.

Volgen aan de lijn – 15 punten

a) Commando

“Voet” of “Volg”

b) Uitvoering

De HG gaat met zijn aangelijnde hond naar de AK en stelt zich met zijn hond aan de voet voor. Vanuit de basispositie moet de hond op commando “Volg” of “Voet” van de HG deze opmerkzaam, vrolijk en correct volgen, met het schouderblad ter hoogte van de linkerknie van de HG.

Bij het halt houden moet hij zelfstandig, snel en recht gaan zitten. Bij het begin van de oefening gaat de HG met zijn hond 50 passen, zonder halt te houden, rechtdoor. Na de keerwending en na 10 à 15 passen moet de HG de looppas en de langzame pas tonen (telkens tenminste 10 passen).

De overgang van looppas naar langzame pas dient zonder overgang in gewone pas te gebeuren. De verschillende tempowisselingen moeten zich duidelijk, in uitvoering, van elkaar onderscheiden.

In normale pas zijn vervolgens, tenminste twee rechtse, twee keerwendingen en een linkse wending uit te voeren conform het loopschema op blz. 45. Het halt houden is tenminste éénmaal in normale pas te tonen.

Aan het einde van de oefening gaat de HG op aanwijzing van de AK door een bewegende groep van tenminste vier personen. De HG dient met zijn hond tenminste bij 1 persoon linksom en bij een andere persoon rechtsom te gaan en daarna tenminste éénmaal halt te houden in de groep.

De HG met zijn hond verlaat hierna de groep en neemt de basispositie in.

c) Beoordeling

Voordringen, zijwaarts afwijken, achter blijven, hulpcommando's, lichaamshulp, onoplettendheid, te veel onder druk staan, leiden tot puntenaftrek.

Vrij volgen – 15 punten

a) Commando

“Voet” of “Volg”

b) Uitvoering

Op aanwijzing van de AK wordt nu de hond in de basispositie buiten de groep afgelijnd. De HG hangt de lijn om zijn schouder of doet hem in zijn zak. De HG loopt dan weer met zijn vrij volgende hond door de groep en houdt daarin minstens éénmaal halt.

Na het verlaten van de groep neemt de HG kort de basispositie in en toont dan het vrij volgen zoals onder “volgen aan de lijn” omschreven. Tijdens het eerste rechte stuk vrij volgen dienen twee schoten te worden gegeven (kaliber 6mm).

Tussen de schoten zit een tijdsduur van 5 sec. De schoten worden gelost op tenminste 15 passen afstand van de hond. De hond moet zich schotvast tonen.

c) Beoordeling

Voordringen, zijwaarts afwijken, achter blijven, hulpcommando's, lichaamshulp, onoplettendheid, te veel onder druk staan leiden tot puntenaftrek.

Indien de hond bang is voor het schieten, dan wordt hij direct uitgesloten van verdere deelname aan het examen. Toont de hond zich bij het schieten agressief, dan is dat foutief maar leidt niet tot uitsluiting, mits de hond in de hand van de HG staat.

Het volle aantal punten kan alleen gegeven worden aan de hond die zich bij het schieten onverschillig gedraagt.

Zit uit de beweging – 10 punten

a) Commando's

“Volg” of “Voet” , “Zit”.

b) Uitvoering

Vanuit de basispositie gaat de HG met zijn vrij volgende hond rechtuit. Na 10 à 15 passen moet de hond op het commando “Zit” direct, snel en in de looprichting gaan zitten, zonder dat de HG zijn pas verandert, onderbreekt of omkijkt.

Na tenminste 30 passen blijft de HG staan en draait zich onmiddellijk om naar zijn rustig zittende hond. Op aanwijzing van de AK gaat de HG naar zijn hond terug en gaat aan zijn rechterzijde staan.

c) Beoordeling

Fouten in de ontwikkeling (gedeelte vrij volgen), traag zitten, onrustig zitten, leiden tot puntenaftrek. Als de hond niet zit, gaat liggen of blijft staan worden hiervoor 5 punten afgetrokken.

Afleggen met voorroepen – 10 punten

a) Commando's

“Volg” of “Voet”, “Af”, “Hier of naam van de hond”, “Voet”.

b) Uitvoering

Vanuit de basispositie gaat de HG met zijn vrij volgende hond rechtuit. Na 10 à 15 passen moet de hond op het commando “Af ” direct, snel en in de looprichting gaan liggen, zonder dat de HG hierbij zijn pas verandert, onderbreekt of omkijkt.

Na tenminste 30 passen blijft de HG staan en draait zich onmiddellijk naar zijn rustig liggende hond om. Op aanwijzing van de AK geeft de HG het commando voor het voorkomen.

De hond moet snel, vrolijk en direct komen en recht midden voor de HG gaan zitten. Op het commando “Voet” dient de hond snel en recht naast het linkerbeen van de HG te gaan zitten.

c) Beoordeling

Fouten in de ontwikkeling (gedeelte vrij volgen), langzaam gaan liggen, langzaam voorkomen bij het voorroepen, vertragen bij het voorkomen, houding corrigeren van de HG (o.a. spreidstand aannemen), fouten bij het voorzitten en bij het aan de voet gaan, leiden tot puntenaftrek.

Zit of staat de hond na het commando, dan worden hiervoor 5 punten afgetrokken.

Afliggen met afleiding – 10 punten

a) Commando's

“Af”, “Zit”.

b) Uitvoering

Voor aanvang van afdeling A van een andere hond legt de HG zijn hond met het commando “Af” op een hem door de AK aangewezen plaats. De hond blijft achter zonder lijn of één of ander voorwerp.

De HG gaat zonder omkijken tenminste 30 passen weg van de hond en blijft in het zicht van de hond met de rug naar hem toe staan. De hond moet zonder inwerking van de HG rustig blijven liggen van oef. 1 tot en met oef. 4. Op aanwijzing van de AK gaat de HG naar zijn hond en plaatst zich aan zijn rechterzijde.

Na ca 3 sec., op aanwijzing van de AK en een commando “Zit” van de HG, moet de hond snel en recht in de basispositie gaan zitten.

c) Beoordeling

Onrustig gedrag van de HG evenals andere verdekte hulp, onrustig liggen van de hond, te vroeg opstaan van de hond bij het ophalen leiden tot puntenaftrek. Gaat de hond staan of zitten dan volgt er een gedeeltelijk toekennen van de punten.

Verwijdert de hond zich van de plaats voor oefening 3 van de werkende hon00d met meer dan 3 m, dan worden 0 punten toegekend. Verlaat de hond de plaats na oefening 3, dan volgt een gedeeltelijke toekenning van de punten.

Komt de hond de HG tegemoet bij het ophalen, dan wordt er tot 3 punten af getrokken.

Afdeling B: HET PRAKTISCHE GEDEELTE

De oefeningen moeten op de openbare weg (straten, wegen of pleinen) met matig verkeer uitgevoerd worden. Het openbare verkeer mag daarbij niet gehinderd worden.

De oefeningen voor afdeling B worden niet gewaardeerd in punten. Om te kunnen slagen voor dit onderdeel is de totale indruk van het gedrag van de hond in het verkeer maatgevend.

Het is ter beoordeling van de AK of deze de enkele oefeningen met elke hond apart op de daarvoor uitgezochte plaatsen uitvoert, dan wel alle honden één oefening laat doen en dan naar de volgende plaats vertrekt voor de volgende oefeningen.

Gehoorzaamheid en gedrag in het verkeer

Uitvoering

De HG volgt met zijn hond in rechte lijn van de keurmeester af. HG en hond worden tijdens het volgen van achteren ingehaald door een fietser of eventueel een jogger die de hond en zijn geleider rakelings passeert.

De fietser belt wanneer hij ongeveer 1m achter de hond is. Op de terugweg worden de hond en HG door een voetganger gesneden.

Ook hierbij moet de figurant de oefening zo uitvoeren dat de geleider en de hond gehinderd worden in hun normale beweging.

Beoordeling

De hond mag schrikken, maar deze eerste reactie mag niet ontaarden in vluchtgedrag (angst) of bijtgedrag (agressie). De hond moet als hij schrikt zichzelf herstellen en gewoon verder volgen. Bij angst of agressie wordt het examen afgebroken.

Gedrag in moeilijkere situaties

Hierbij is de medewerking van het publiek noodzakelijk (anders moet men naar een druk bezochte plaats). De HG met zijn hond neemt een beginpositie in op c.a. 30 pas afstand van een grote groep mensen. In deze groep loopt ook een geleider met een hond.

Uitvoering

De groep loopt als een gesloten front recht op de geleider met zijn hond af terwijl de geleider recht op deze groep (zeg maar winkelend publiek afloopt).

Het publiek moet zich zo natuurlijk mogelijk gedragen. Dus gewoon praten en geen aandacht schenken aan de hond. Men mag echter geen vrij baan maken voor de hond.

De HG volgt met zijn hond dwars door de groep heen. Na ongeveer 30 pas draaien zowel de geleider als de groep zich om en moet de geleider met zijn hond voor de tweede maal door de groep heen volgen.

Beoordeling

Als de hond niet door de groep heen wil maar deze duidelijk ontwijkt en zich angstig of agressief gedraagt, moet het examen worden afgebroken.

Wanneer de hond wel in groep gaat maar de meewandelende hond aanvalt moet het examen worden afgebroken. Als de meewandelende hond zich agressief of verdedigend gedraagt en de te beoordelen hond daarop reageert, mag de hond gecorrigeerd worden.

Deze correctie dient dan wel effect te hebben en de te beoordelen hond zal zijn reactie meteen moeten staken. Is dat niet het geval wordt het examen afgebroken.

Reacties op onaangename situaties

Uitvoering

De HG neemt zijn aangelijnde hond aan de voet (zit of af positie) en geeft een duidelijk commando “Zit” of “Af” ter bevestiging. Vervolgens gaat het publiek normaal pratend en niet extra dreigend kort om de HG en de hond heen staan.

Hond en HG worden nauw opgesloten. De HG mag hierbij tegen zijn hond praten. De hond hoeft niet perse te blijven zitten. De HG mag daartoe wel een commando geven. De lijn mag in geen geval strak worden gehouden.

Beoordeling

Het wat onrustig zijn, bedrukt zijn, gaan zitten of staan is nog toegestaan. Wanneer de hond uit de groep wilt (vlucht) of gromt (agressie), moet het examen worden afgebroken.

Reactie op andere honden

Uitvoering

Alle deelnemers staan met hun honden op een rij met het front naar de keurmeester met een onderlinge afstand van ongeveer 2 m. De honden staan onder appèl.

Elke HG (één voor één) volgt op aanwijzing van de keurmeester met zijn hond zig-zag door en langs de honden. (Wanneer er niet voldoende deelnemers zijn dan dienen er figuranten te worden ingezet).

Beoordeling

De hond die uitvalt of zich agressief gedraagt naar de andere honden wordt van verdere deelname uitgesloten.

Gedrag van de voor korte tijd alleen gelaten aangelijnde hond

Uitvoering

Alle honden worden op ruime afstand van elkaar vastgelegd en de HG's verdwijnen uit het zicht van de honden. De honden mogen afliggen maar dit is zeker niet verplicht. Als de honden het nakijken van de geleider hebben opgegeven gaat de AK of een assistent op afstand van de hond staan.

Wanneer de hond hen opmerkt loopt de keurmeester of de assistent, in strakke lijn, recht in de richting van de hond en passeert deze op korte afstand. Er moet stevig worden doorgestapt maar oogcontact moet worden vermeden.

Na enige tijd komt een figurant met een hond en wandelt langs de alleen gelaten honden. De figurant loopt tussen de beide honden in en passeert de alleen gelaten honden op een afstand tussen min. 2 en max. 3 m. Hierna mogen de geleiders de honden ophalen.

Beoordeling

Een beetje onzeker of onwennig is niet fout. Als een hond nieuwsgierig is en/of snuffelend in de lijn staat of hangt is dat niet foutief.

Honden die zich niet laten passeren maar daar agressie tonen (blaffend of grommend naar de naderende persoon) worden uitgesloten.

Honden die willen vluchten (strak achteruit in de lijn hangend) worden uitgesloten.

Honden die fel en agressief uitvallen naar de andere hond moeten worden uitgesloten.